Правовиховна робота в закладі


Формування в Україні громадянського суспільства, розбудова суверенної, незалежної, демократичної та правової держави вимагає зміни підходів до виховання молодого громадянина. Сьогодні вже не потрібно доводити, що без цілеспрямованого правового виховання учнів цієї проблеми не розв’язати.

Цілком закономірно, що на перше місце в цій роботі виходить проблема формування в молоді високої правової культури, вмінь та навичок легальними способами захищати загальновизнані суспільні цінності, залучення її до свідомої участі в громадському та духовному житті держави.

У Пустоварівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дитячий садок» склалась певна система правової роботи з учнями та громадськістю.

Правовий навчально-виховний процес регулюється Конституцією України, Законом України “Про освіту», Типовим Положенням про загальноосвітній заклад, Статутом школи.

Під час проведення правового виховання педагогічний колектив школи виходить з таких основних критеріїв:

· Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

· Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

· Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

Школа виконує важливе соціальне замовлення держави: формує правовий інтелектуальний потенціал України, забезпечує висококваліфікованими фахівцями галузі народного господарства, науки і культури.

Школа прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі.

Пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини.

Прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю.

Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.

На основі практичного досвіду сформувалася трирівнева структура організації роботи з профілактики правопорушень

1. Перший рівень – соціальна профілактика, спрямована на збереження здоров’я дітей. Попередження негативного впливу факторів соціального і природного середовища. Однією з основних ланок у цьому питанні є правовиховна робота серед учнів середнього і старшого шкільного віку.

2. Вторинна профілактика – направлена на виявлення негативних змін у поведінці дитини, попередження подальшого їх розвитку.

3. Третинна профілактика – цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень, має цілком індивідуальний характер.

Важливу роль в організації правової роботи здійснює рада при директорові школи в складі директора школи, заступника директора з навчально-виховної роботи, педагога-організатора, голови батьківського комітету. Розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік неблагополучних сімей, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів, проблеми працевлаштування випускників школи, робота штабу і комісії з питань профілактики правопорушень, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного часу. Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації всіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями. Адміністрація школи контролює роботу штабу з профілактики правопорушень, який очолює заступник директора з навчально–виховної роботи Ракоча Р.В. Засідання відбувається один раз на місяць. Члени ради допомагають класним керівникам залучити учнів схильних до правопорушень до гурткової роботи. Організовують проведення лекцій (щомісяця) про вплив алкоголю, наркотиків на фізичне та соціальне здоров’я підлітка а також лекторію (двічі на семестр) «Молодь і закон», проводяться рейди-перевірки по відвідуванню учнями школи, використання вільного часу. Двічі на семестр проводяться тренінгові заняття для батьків: «Алкоголь і сім`я», «Шкідливі звички – наслідування негативної поведінки батьків». Підтримується зв'язок з класними керівниками і вчителями-предметниками. Учні середніх і старших класів на охоплені гуртковою роботою.

В школі на основі річного плану роботи школи розроблено план по правовому вихованню учнів. Постійно проводяться рейди «Перерва», «Дозвілля», «Урок», «Підліток».

В школі крім місячника правових знань постійно проводяться бесіди, лекції, виховні години, диспути, дебати, тренінгові заняття згідно плану роботи.

1. Виховна година «Наш закон – наша сила»

2. Виховна година «Право людини на життя, свободу, недоторканість»

3. Виховна година у 11 класі «Права і обов’язки»

4. Виховний захід «Вплив алкоголю на організм підлітка»

5. Бесіда «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»

В школі обладнано куточок національної символіки. В класах також розміщені куточки національної символіки, правила для учнів, інформаційні куточки, Конституція України.

В школі створено банк даних на неповнолітніх, розроблені і реалізуються заходи на виконання Комплексної програми профілактики правопорушень.

Дирекція і педагогічний колектив школи приділяють велику увагу зв’язкам школи з правоохоронними органами міста, лікарями, службою в справах сім ї та молоді.

В школі вчителем історії та правознавства Чабанною Н.П. проводиться викладання предмету «Основи правознавства», чим проводиться значна просвітницька робота серед учнів та батьків, опрацьовується з ними нормативно – правові документи, зокрема: «Загальна декларація прав людини», «Декларація прав дитини», Конвенція ООН «Про права дитини» у формі лекцій та бесід. Постійно поновлюються матеріали для правових куточків.

Початкові знання з правових питань учні отримують з курсу « Я і Україна. Громадянська освіта» ще в 3 класі . Курс основи здоров’я 5, 6 7 класів також передбачає вивчення тем правоосвітньої тематики.

Педколектив школи приділяє велику увагу правовій освіті батьків. Виховання в сім'ї — осно­ва суспільного розвитку. Моральні цінності, які панують в сім'ї, відображаються на майбутньо­му житті молодої людини. Школа щодо цього питання виходить з принципу єдності шкільного і сімейного виховання та координації спільних дій. Батьки потребують певних правових знань. Школа усвідомлює, що немає однакових сімей, а тому існують відмінності у вихованні. Часто батьки чинять антисоціально (алкоголізм , наркоманія, проституція, кримінальні правопору­шення). Все це діти бачать і повторюють дії батьків та дорослих. Система роботи з батьками є ба­гатогранною, послідовною, містить індивідуальні і групові форми.

Кожен класний керівник повинен протягом І чверті навчального року ознайомитися зі станом матеріально-побутових умов, провести бесіду з батьками. Вчитель му­сить знати не тільки характер учня, але і особливості взаємовідносин в сім'ї. Батьки зобов'язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їхнє здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до життя і праці. Класний керівник постійно підтримує зв'язок з сім'єю і при здійсненні учнем правопорушення проводить профілактичну роботу, а в більшості випадків сприяє його попередженню разом з батьками.

Під час проведення батьківських зборів було прочитано лекції: «Батьківський авторитет», «Психологія поведінки підлітка», «Права та обов'язки батьків у вихованні дітей».

Кожен класний керівник в плані виховної роботи передбачає розділ «правовиховна робота». В якому планується робота не лише з учнями , а й з батьками. Класні керівники планують заходи, щодо виявлення сімей, які потребують посиленої уваги з боку громадськості, школи, постійно проводять обстеження таких сімей та складають акти. Для сімей соціального ризику заплановано ряд бесід на правову тематику. Плануючи роботу батьківського комітету школи завжди визначаються питання правоосвітньої роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 1340